Boarncruiser 35 New Line te koop

Nederland

£68.231GBP
Verkoopprijs €79.500 EUR

Belastingen Betaald / inclusief

Boarncruiser 35 New Line
Algemene informatie
Merk/model
Boarncruiser 35 New Line
Categorie
Used boot voor verkoop
Prijs
£68.231 GBP | Verkoopprijs €79.500 EUR
Belasting-/BTW-status
Betaald / inclusief
Naam van boot
Ljip
Jaar
1991
Lengte - totaal
10,40 meters
Breedte
3,60 meters
Diepgang
1,00 meters
Locatie
Nederland

Meer info Boarncruiser 35 New Line

Nederlandse

Verzorgd en compleet motorjacht: O.a. Frans bed in eigenaars hut - aparte doucheruimte - boegschroef - hekschroef

Deze Boarncruiser betreft een verzorgd, compleet uitgerust en verrassend ruim motorjacht. Aan boord ontbreekt het u vrijwel aan niets: In het achterschip heeft het jacht een eigenaarshut met vrijstaand bed. Tevens bevindt zich hier een ruim bemeten, afgesloten doucheruimte. In het voorschip treft u nog een tweede en bovendien ruime gastenhut. Tegenover de keuken is een mooie, aparte toiletruimte ingebouwd. Ook technisch komt u vrijwel niets tekort en is het jacht o.a. uitgerust met boeg- en hekschroef, elektrisch toilet, verwarming, lader/omvomer en zonnepanelen. Het jacht is verzorgd, met diverse onderhoudszaken door de jaren heen. Kortom, een 'must see' en bovendien een zeer interssant jacht om het seizoen mee tegemoet te varen!Algemeen
Besturing: Dubbele stuurstand, hydraulisch
Ramen: Aluminium Gebo ramen, vernieuwd in 2014
Overig:
 • Het jacht is in 2014 opnieuw geschilderd met 2-componenten systeem. Daarbij zijn toen ook alle ramen vervangen voor nieuwe, aluminium Gebo-ramen. De open te schuiven zijramen zijn voorzien van schuifhorren. Voor de patrijspoorten zijn voorzethorren aanwezig.
 • Poetsbeurt, nieuwe antifouling en anodes in voorjaar 2021

Accommodatie
Materiaal, kleuren: Mahonie houten interieur, in nette staat.
Gordijnen: Beige gordijnen
Verblijfsruimtes: Achterkajuit, stuurhut annex salon, keuken en toiletruimte, voorkajuit
Hutten: Eigenaarshut met vrijstaand bed in achterschip. Ruime voorkajuit. 2 extra slaapplaatsen in salon.
Stahoogte: Stahoogte circa 1,90-1,93 meter.
TV: TV antenne voorbereid
Overig:

Deze Boarncruiser 35 New Line biedt een zeer verrassend en ruim interieur voor zijn lengte. Vrijwel ongekend op deze maat is de eigenaarshut in het achterschip, met vrijstaand tweepersoons bed, waarmee u aan beide zijden in/uit bed kunt stappen. Nog zo'n opvallend item is de afgesloten doucheruimte, welke zich naast de eigenaarshut bevindt. In de stuurhut/salon is een leuke rondzit gecreerd, van waaruit u comfortabel naar buiten kunt kijken.

Ondanks alle comfort in het achterschip, is er verder niet op ruimte ingeleverd. Midscheeps bevindt zich de voldoende ruime keuken aan stuurboord, met daar tegenover een mooie, afgesloten toiletruimte, met elektrisch toilet. Het voorschip herbergt een extra gastenhut met dubbel bed in V-vorm, die ook zeker niet krap bemeten is. Daarmee zijn er 4 vaste slaapplaatsen, waarbij er in de salon tevens nog twee extra slaapplaatsen mogelijk zijn op de rondzit.

Het interieur is netjes en verzorgd. Daarbij beschikt het jacht over diverse extra's voor een comfortabel verblijf aan boord:

 • Webasto verwarming
 • Warm water middels grote boiler op 230V en op koelcircuit motor
 • Buitendouche met warm en koud water
 • Elektrisch toilet
 • Victron omvormer 12-230 Volt  / 1.500 Watt
 • Zonnepanelen (met nieuwe Victron regelaar)

 


Motor, electra, water
Vermogen: 115pk bij 2.500 toeren
Draaiuren: Twee urentellers. Urenteller binnen stuurstand defect.
Voortstuwing: Watergesmeerde schroefas
Zonnepaneel: Nieuwe Victron regelaar voor zonnepanelen van 2018
Warm water: Grote boiler op 230V en koelcircuit motor
Vuilwatertank & materiaal: Vuilwatertank zonder dekafvoer (alleen onder water lozing)
Voltmeter: Op dashboard
Overig:
 • Jaarlijkse motorservice door dieselmonteur (facturen beschikbaar)
 • Laaste motorservice voorjaar 2021

Uitrusting
Ankerlier: Elektrische ankerlier met bediening op voordek
Buitenkussens: Kussens op bergkisten achterdek
Dekzeil(en): Winter cabrio-kap, uit wit PVC.
Zeerailing: RVS zeerailing rondom. Zijdoorgangen in railing
Davits: Davits tot 200kg
Overig:
 • Windscherm klapbaar
 • Cabriokap in voorjaar 2021 gereinigd, nagekeken door zeilmaker en voorzien van twee nieuwe vensters
 • Cabriokap aan achterkant afsluitbaar en voorzien van biminitop over achterdek
 • Indentieke witte cabrio-kap van PVC, als wintertent
 • Stuurstoel op achterdek zo goed als nieuw
 • RVS bolder aan dek
 • RVS fenderkorven 

Veiligheid
Gasbun met afvoer: Advies gasinstallatie te keuren en eventueel aan te passen naar huidige normen
Overig:

* Voorlopige specificatie onder voorbehoud goedkeuring verkoper


English

Well-kept and complete motor yacht: a.o. French bed in owners cabin - separate shower room - bow thruster - stern thruster

This Boarncruiser is a well maintained, fully equipped and surprisingly spacious motor yacht. On board you will lack for almost nothing: In the stern the yacht has an owner's cabin with a freestanding bed. There is also a generously proportioned enclosed shower room. In the front of the boat you will find a second, spacious guest cabin. A beautiful, separate toilet has been built in opposite the kitchen. Technically too, you will find almost nothing lacking and the yacht is equipped with, among other things, bow and stern thrusters, electric toilet, heating, charger/omvomer and solar panels. The yacht is well maintained, with several maintenance issues over the years. In short, a must see and also a very interesting yacht for the season to sail!General
Steering system: Double steering position, hydraulic
Windows: Aluminum Gebo windows, renewed in 2014
Other:
 • The yacht was repainted in 2014 with 2-component system. At that time all windows were also replaced for new, aluminum Gebo windows. The sliding side windows are equipped with sliding screens. For the portholes are available.
 • Painting, new antifouling and anodes in spring 2021
 • .

Accommodation
Material, colours: Mahogany wood interior, in clean condition.
Curtains: Beige curtains
Saloons: Rear cabin, wheelhouse annex saloon, kitchen and toilet room, front cabin
Cabins: Owner's cabin with freestanding bed in stern. Spacious forward cabin. 2 extra berths in saloon.
Headroom: Headroom approximately 1.90-1.93 meters.
Television: TV antenna prepared
Other:

This Boarncruiser 35 New Line offers a very surprising and spacious interior for its length. Virtually unprecedented at this size is the owner's cabin in the stern, with free-standing double bed, which allows you to get in/out of bed on both sides. Another striking item is the enclosed shower room, which is located next to the owner's cabin. In the wheelhouse / salon is a nice round seat created, from which you can comfortably look outside.

 • Webasto heating
 • Hot water by large boiler on 230V and on the cooling circuit of the engine
 • .
 • Exterior shower with hot and cold water
 • Electric toilet
 • Solar panels (with new Victron regulator)
 • .


Engine, electrics, water
Power: 115hp at 2,500 rpm
Engine hours: Two hour meters. Hour meter inside steering position defective.
Propulsion: Water-lubricated propeller shaft
Solar panel: New Victron solar panel controller of 2018
Hot water: Large boiler on 230V and cooling circuit engine
Waste water tank: Holding tank without deck drain (underwater discharge only)
Voltmeter: On the dashboard
Other:
 • Every year engine service by diesel mechanic (invoices available)
 • .
 • Last engine service spring 2021

Equipment
Anchor windlass: Electric anchor winch with control on foredeck
Outdoor cushions: Cushions on storage chests aft deck
Boat cover: Winter convertible top, made of white PVC.
Sea rails, pushpit, pullpit: Stainless steel sea rail all around. Side passages in railing
Davits: Davits up to 200kg
Other:
 • Folding windshield
 • Cabrio hood in spring 2021 cleaned, checked by sailmaker and equipped with two new windows
 • Cabrio cover lockable at rear and fitted with bimini top over aft deck
 • Indentic white PVC convertible top as winter tent
 • .
 • Steering seat on aft deck as good as new
 • RVS bollard on deck
 • RVS fender baskets
 • .

Safety
Gas bottle locker with drain: Recommend gas installation to be inspected and possibly modified to current standards
Other:

* Provisional specification subject to seller approval


Deutsch

Gepflegte und komplette Motoryacht: u.a. frei stehendes Bett in Eignerkabine - separater Duschraum - Bugstrahlruder - Heckstrahlruder

Diese Boarncruiser ist eine gut gepflegte, voll ausgestattete und überraschend geräumige Motoryacht. An Bord wird es Ihnen an fast nichts fehlen: Im Heck verfügt die Yacht über eine Eignerkabine mit einem freistehenden Bett. Außerdem gibt es ein großzügiges, abgeschlossenes Duschbad. Im vorderen Teil des Bootes befindet sich eine zweite, geräumige Gästekabine. Gegenüber der Küche wurde eine schöne, separate Toilette eingebaut. Die Yacht ist außerdem mit Bug- und Heckstrahlruder, elektrischer Toilette, Heizung, Ladegerät/Alarmanlage und Sonnenkollektoren ausgestattet. Die Yacht ist gut gepflegt, mit verschiedenen Elementen im Laufe der Jahre. Kurzum, ein Muss und auch eine sehr interessante Yacht, um der Saison entgegen zu segeln!Allgemein
Steueranlage: Doppelter Steuerstand, hydraulisch
Fenster: Aluminium-Gebo-Fenster, 2014 erneuert
Sonstiges:
 • Die Yacht wurde 2014 mit 2-Komponenten-System neu lackiert. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch alle Fenster durch neue Gebo-Aluminiumfenster ersetzt. Die seitlichen Schiebefenster sind mit Schiebegittern ausgestattet. Für die Bullaugen sind vorhanden.
 • Anstrich, neues Antifouling und Anoden im Frühjahr 2021
 • .

Innenausstattung
Material, Farben: Interieur aus Mahagoniholz, in gutem Zustand.
Ausstattung, Gardinen: Beige Gardinen
Aufenthaltsräume: Heckkabine, Steuerhausanbau Salon, Küche und Toilettenraum, Vorderkabine
Kabinen: Eignerkabine mit freistehendem Bett im Achterschiff. Geräumige Frontkabine. 2 zusätzliche Schlafplätze im Salon.
Stehhöhe: Stehhöhe ca. 1,90-1,93 Meter.
Fernseher: TV-Antenne vorbereitet
Sonstiges:

Dieser Boarncruiser 35 New Line bietet einen sehr überraschenden und geräumigen Innenraum für seine Länge. Fast einmalig bei dieser Größe ist die Eignerkabine im Heck, mit freistehendem Doppelbett, das einen beidseitigen Ein- und Ausstieg ermöglicht. Ein weiterer markanter Punkt ist der geschlossene Duschraum, der sich neben der Eignerkabine befindet. Im Steuerhaus/Salon ist eine schöne runde Sitzgelegenheit geschaffen, von der man bequem nach draußen schauen kann.>

Trotz aller Annehmlichkeiten des Hecks gibt es keine Einbußen an Platz. Mittschiffs befindet sich an Steuerbord die geräumige Küche, gegenüber ein schöner, geschlossener Toilettenraum, mit elektrischer Toilette. Im vorderen Teil des Bootes befindet sich eine zusätzliche Gästekabine mit Doppelbett in V-Form, die ebenfalls nicht beengt ist. Das bedeutet, dass es 4 feste Kojen gibt, und im Salon gibt es außerdem zwei zusätzliche Kojen auf dem Rundsitz.
Der Innenraum ist sauber und aufgeräumt. Darüber hinaus verfügt die Yacht über verschiedene Extras für einen komfortablen Aufenthalt an Bord:>
 • Webasto Heizung
 • Warmwasser durch großen Boiler an 230V und am Kühlkreislauf des Motors
 • .
 • Außendusche mit Warm- und Kaltwasser
 • Elektrische Toilette
 • Solarmodule (mit neuem Victron-Regler)
 • .


Motor, Elektrik, Wasser
Leistung: 115 PS bei 2.500 U/min
Betriebsstunden: Zwei Stundenzähler. Betriebsstundenzähler im Lenkstand defekt.
Antrieb: Wassergeschmierte Propellerwelle
Solarzellenpanel: Neuer Victron-Solarmodulregler 2018
Warmwasser: Großer Kessel an 230V und Kühlkreislaufmotor
Abwassertank: Fäkalientank ohne Decksauslauf (nur Unterwasserauslauf)
Voltmeter: Auf dem Dashboard
Sonstiges:
 • Jedes Jahr Motorservice durch Dieselmechaniker (Rechnungen vorhanden)
 • .
 • Letzte Motorwartung Frühjahr 2021

Zubehören
Ankerwinde: Elektrische Ankerwinde mit Steuerung auf dem Vorderdeck
Außenkissen: Kissen auf Staukästen Achterdeck
Deckplanen: Winter-Cabrioverdeck, aus weißem PVC.
Seereling: Seeschiene aus Edelstahl rundum. Seitliche Durchgänge im Geländer
Davits, Kran: Davits bis zu 200kg
Sonstiges:
 • Faltbare Windschutzscheibe
 • Cabrioverdeck im Frühjahr 2021 gereinigt, vom Segelmacher überprüft und mit zwei neuen Fenstern versehen
 • .
 • Cabrioabdeckung am Heck abschließbar und mit Bimini-Top über Achterdeck
 • Indentisches weißes PVC-Cabrioverdeck als Winterzelt
 • .

  Steuersitz auf Achterdeck neuwertig.
 • RVS-Poller an Deck
 • RVS-Kotflügelkörbe
 • .

Sicherheit
Gasflaschenlager: Beratung zur Überprüfung der Gasinstallation und ggf. Anpassung an aktuelle Normen
Sonstiges:

* Vorläufige Spezifikation vorbehaltlich der Zustimmung des Verkäufers


Français

Yacht à moteur bien entretenu et complet : a.o. lit français dans la cabine propriétaire - salle de douche séparée - propulseur d'étrave - propu

Ce Boarncruiser est un yacht à moteur bien entretenu, entièrement équipé et étonnamment spacieux. A bord, vous ne manquerez de presque rien : à l'arrière du yacht se trouve la cabine du propriétaire avec un lit indépendant. Il y a également une salle de douche fermée aux proportions généreuses. À l'avant du bateau, vous trouverez une deuxième cabine d'invités spacieuse. Une belle toilette séparée a été construite en face de la cuisine. Le yacht est également équipé de propulseurs d'étrave et de poupe, de toilettes électriques, de chauffage, de chargeur/omvomateur et de panneaux solaires. Le yacht est bien entretenu, avec divers éléments au fil des ans. En bref, un must à voir et aussi un yacht très intéressant pour naviguer vers la saison !Général
Système de barre: Double poste de direction, hydraulique
Vitres: Fenêtres Gebo en aluminium, renouvelées en 2014
Autre:
 • Le yacht a été repeint en 2014 avec un système à 2 composants. À cette époque, toutes les fenêtres ont également été remplacées par de nouvelles fenêtres Gebo en aluminium. Les fenêtres latérales coulissantes sont équipées de moustiquaires coulissantes. Pour les hublots sont disponibles.
 • Peinture, nouvel antifouling et anodes au printemps 2021
 • .

Aménagement
Matériau, couleurs: Intérieur en bois d'acajou, en bon état.
Tapisserie, rideaux: Rideaux beiges
Séjour: Cabine arrière, salon annexe de la timonerie, cuisine et toilettes, cabine avant
Cabines: Cabine du propriétaire avec lit autoportant à l'arrière du navire. Cabine avant spacieuse. 2 couchettes supplémentaires dans le salon.
Hauteur sous barreaux: Hauteur libre d'environ 1,90-1,93 mètres.
TV: Antenne TV préparée
Autre:
Ce Boarncruiser 35 New Line offre un intérieur très surprenant et spacieux pour sa longueur. Presque inédite sur ce type de bateau, la cabine du propriétaire se trouve à l'arrière, avec un lit double sur pied, ce qui permet de se coucher et de se lever des deux côtés. Un autre élément frappant est la salle de douche fermée, qui se trouve à côté de la cabine du propriétaire. Dans la timonerie / salon est un beau siège rond créé, à partir de laquelle vous pouvez confortablement regarder à l'extérieur.
Malgré tout le confort de la poupe, il n'y a aucun sacrifice d'espace. Au milieu du bateau, vous trouverez la cuisine spacieuse à tribord, avec en face une belle salle de toilettes fermée, avec toilettes électriques. L'avant du bateau accueille une cabine d'invités supplémentaire avec un lit double en forme de V, qui n'est pas non plus exiguë. Cela signifie qu'il y a 4 couchettes fixes, et dans le salon il y a également deux couchettes supplémentaires sur le siège rond.
L'intérieur est propre et bien rangé. En outre, le yacht dispose de plusieurs extras pour un séjour confortable à bord:.
 • Chauffage Webasto
 • Eau chaude par grande chaudière sur 230V et sur le circuit de refroidissement du moteur
 • .
 • Douche extérieure avec eau chaude et froide
 • .
 • Toilette électrique
 • .
 • Panneaux solaires (avec nouveau régulateur Victron)
 • .

Laquelle ?


Moteur, électricité, eau
Puissance: 115 ch à 2 500 tr/min
Heures: Compteurs de deux heures. Compteur horaire à l'intérieur du poste de direction défectueux.
Transmission: Arbre d'hélice lubrifié à l'eau
Panneau solaire: Nouveau régulateur de panneaux solaires Victron 2018
Eau chaude: Grande chaudière sur 230V et moteur du circuit de refroidissement
Réservoir d'eaux usées: Réservoir de stockage sans sortie sur le pont (évacuation sous l'eau uniquement)
Voltmètre: Sur le tableau de bord
Autre:
 • Chaque année, entretien du moteur par un mécanicien diesel (factures disponibles)
 • .
 • Dernier entretien du moteur printemps 2021
 • .

Equipement
Guindeau: Treuil d'ancre électrique avec commande sur le pont avant
Coussins extérieur: Coussins sur les coffres de rangement du pont arrière
Bâches: Capote d'hiver, en PVC blanc.
Garde-corps, siège de proue: Rail de mer en acier inoxydable tout autour. Passages latéraux dans la balustrade
Bossoir, grue: Bossoirs jusqu'à 200 kg
Autre:
 • Pare-brise pliable
 • Cabrio hood au printemps 2021 nettoyé, vérifié par la voilerie et deux nouvelles fenêtres
 • .
 • Cabrio cover verrouillable à l'arrière et équipé d'un bimini top sur le pont arrière
 • .
 • Toit convertible en PVC blanc indéniable comme tente d'hiver
 • . .
 • Bollard RVS sur le pont
 • RVS paniers de garde-boue
 • .

Sécurité
Bonbonnes de gaz: Conseils pour contrôler l'installation de gaz et éventuellement la mettre en conformité avec les normes en vigueur.
Autre: * Spécifications provisoires soumises à l'approbation du vendeur*.

Lees meer

Deze Boarncruiser 35 New Line is 61 keer bekeken
Makelaar/dealer Informatie

Jachtmakelaardij Kappers

Sluispad Noord 1
Willemstad
4797 SN
Netherlands
Geef alstublieft aan dat u deze boot op TheYachtMarket hebt gezien.
XXXX XXX XXX

Hartelijk dank

Uw bericht is verzonden.

Verzoek meer foto's

E-mail naar een vriend

Dank u, uw bericht is verstuurd

Waarom zou u niet uw interesse in deze gelijksoortige boten registreren?

We sturen de volgende gegevens naar de verkopers van de geselecteerde boten: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (indien gegeven), uw land en in welke boot/boten u geïnteresseerd bent.

Eenheden of maten wijzigen

Voor deze functie moeten de cookies in uw bladerprogramma ingeschakeld zijn.

Prijs weergeven in:
Lengte, breedte en diepgang weergeven in:
Verplaatsing of gewicht weergeven in:
Capaciteit of volume weergeven in:
Snelheid weergeven in:
Afstand weergeven in: