Spissgatter 13 meter - a Classic Yacht from 1913. for sale

£110,883GBP
Listed price kr1,300,000 NOK

Spissgatter 13 meter - a Classic Yacht from 1913.
General information
Make/model
Spissgatter 13 meter - a Classic Yacht from 1913.
Category
Sail boat for sale
Price
£110,883 GBP | Listed price kr1,300,000 NOK
Year
1913
Length overall
1,525.00 metres
Beam
450.00 metres
Draft
284.00 metres

About this Spissgatter 13 meter - a Classic Yacht from 1913.

English

SY Storm is a 13 meter Spissgatter and was built in 1912-13 at Anker & Jensen in Vollen, Asker. The designation was a yacht, designed by shipowner Chr. Jensen. He later designed and built the Maud polar ship for Mr. Roald Amundsen.

Storm was commissioned by Mr. Ole Larsen Jr. from Oslo, and delivered in the fall of 1913. He was a wine and liquor merchant, and when the liquor ban came to Norway he had to sell the boat. Shipowner John K. Haaland, from Haugesund, became a new owner in 1916. He participated with Storm on a number of regattas in the west countries over the next few years. According to the Haaland family, the shipping company was hit hard by the post-war recession, and eventually in 1923 Storm was sold. The boat then went back to Kristiania and merchant Anders Backer Grøndahl. He owned Storm until 1933, when Shipowner Mr. Anders Jahre in Sandefjord became a new owner, and at the same time Storm was rigged with bermuda rig. The Jahre family took exceptionally good care of the boat, and is the main reason why Storm is today one of Norway's most original and best-preserved classic sailboats. Today's owners took over Storm from the Bulls Tanker Company in 1996.

The hull is built in mahogany on oak bulkheads, and the very beautiful mahogany interior with flame birch panel was installed at A. Andersen in Hankø. The deck is made of teak.

Many "Spissgatters" were built at this time, which became a very popular regatta boat with their long keels, their high masts and with the rudder mounted completely aft like on a sailboat.

Storm has undergone several major upgrades over the years. Modern equipment (like an engine!) has been fitted without changing the boat's original design. The National Antiquarian in NOrway has among other things contributed with funds for restoration and maintenance.

Today, Storm is equipped with everything from modern hub equipment with chart plotter, hydraulic anchor winch, central boiler, freezer / fridge, WC / shower, alarm and 220 V system. Storm is equipped with 7 beds, of which 2 are for the crew ahead. The lounge seats 6 guests for dinner.

Storm was built for comfortable sea experiences in all conditions. It enjoys hard weather, and heels only to a certain point where it settles well and plows through rough seas. Due to the long, deep keel, the boat rises high in the wind and has little drift to leeward. In addition to the mainsail, it is equipped with 3 sails (jibs, klyver and jager) with a total sail of 180 m2.

Storm has participated in a number of regattas from Europauken 1914 to the Risør Treeboat Festival, and sails impressively even when compared to more modern regatta boats. Storm now has a home port a stone's throw from the remains of Anker & Jensen in Vollen, where it was built almost 110 years ago.

Equipment

Throughout the years, STORM has had enthusiastic owners who have really maintained and upgraded the boat during the time.

The boat will only be sold if the next owner sees his maintenance responsibilities and ensure the legacy of previous owners.

STORM is from 1913 and the interior solutions are from this era. The following equipment and upgrades can be mentioned:

The boat is helmed with a tiller.

The boat is not sold with dinghy.

Steel Keel.

The maximum standing height inside is about 2 meters.

Toilet from 2018. Shower.

Holding tank.

Hot water with about 40 liter tank.

Fresh water tank about 1000 liters

Diesel tank about 300 liters.

Boom tarp from 2019.

Cockpit tent from 2016

The engine is from 1968 with fresh water cooling.

Max plug 100 is the type of propeller.

Shore connection 220Volt facility.

Victron charger.

Batteries 4 x 220Ah / 12V Gel + 2 x 85ah / 12V for start.

There are 2 cooling boxes on board.

A waterheat system provides heat.

There is a customized anchor with anchor winch.

4 bilge pumps are fitted.

Navigation lights.

Life raft.

Fire extinguishers.

Garmin GPS.

Windex.

Sailor VHF.

The mast is about 23 meters high.

Moorings.

Deck lights.

Danske

SY Storm er en 52 fot spissgatter (en 13-meter) og ble bygget i 1912-13 hos Anker & Jensen i Vollen, Asker. Betegnelsen var lystyacht, designet av verftseier Chr. Jensen. Han tegnet og bygget senere polarskuta Maud for Roald Amundsen.

Storm ble bestilt av Ole Larsen Jr. fra Oslo, og levert høsten 1913. Han var vin og brennevinshandler, og da forbudet kom i Norge måtte han selge båten. Skipsreder John K. Haaland, Haugesund ble ny eier i 1916. Han deltok med Storm på en rekke regattaer på vestlandet de neste årene. I følge familien Haaland ble rederiet hardt rammet av nedgangstider etter krigen, og til slutt i 1923 ble Storm solgt. Båten gikk da tilbake til Kristiania og kjøpmann Anders Backer Grøndahl. Han eide Storm frem til 1933, da Skipsreder Anders Jahre i Sandefjord ble ny eier, og samtidig rigget om til bermudarigg. Jahre familien tok usedvanlig godt vare på båten, og er hovedgrunnen til at Storm i dag fremstår som en av Norges mest originale og best bevarte klassiske seilbåter. Dagens eiere overtok Storm fra Bulls Tankrederi i 1996.

Skroget er bygget i mahogany på eik spanter, og den meget flotte mahogany innredningen med flammebjerk panel ble installert hos A. Andersen på Hankø. Dekket er teak.

Det ble bygget mange spissgattere på denne tiden, som ble meget populære regatta-båter med sine lange kjøler, sine høye master og med roret montert helt akter som på en seilskøyte.

Storm har gjennomgått flere omfattende oppgraderinger opp gjennom årene. Det har blitt montert moderne utstyr ( som motor ! ) uten å forandre på båtens originale design. Riksantikvaren har bl.a. bidratt med midler til restaurering og vedlikehold.

I dag er Storm utrustet med alt fra moderne nav utstyr med kartplotter, hydraulisk ankervinsj, sentralfyr, fryser/kjøl, WC/dusj, alarm og 220 v anlegg. Storm er utstyrt med 7 senger, hvorav 2 stk er til mannskap forut. Salongen har plass til 6 gjester til middag.

Storm ble bygget for komfortable opplevelser på sjøen under alle forhold. Den liker seg godt i hardt vær, og krenger kun til et visst punkt hvor den legger seg godt til rette og pløyer gjennom grove sjøer. På grunn av den lange, dype kjølen går båten høyt opp i vinden og har liten avdrift. I tillegg til storseil er den utstyrt med 3 forseil ( fokk, klyver og jager ) med en samlet seilføring på 180 m2.

Storm har deltatt i en rekke regattaer fra Europauken 1914 til Risør Trebåtfestival, og seiler imponerende selv sammenlignet med mer moderne regatta-båter. Storm har nå hjemmehavn et steinkast fra restene av Anker & Jensen i Vollen, der den ble bygget for snart 110 år siden.

Utstyr

STORM har gjennom alle år hatt entusiastiske eiere som virkelig har vedlikehold og oppgradert båten under tidens reise.

Båten vil kun bli solgt dersom neste eier ser sitt vedlikeholds ansvar og ivaretar arven etter tidligere eiere.

STORM er fra 1913 og interiør løsningene er fra denne tidsepoken. Følgende utstyr og oppgraderinger kan nevnes:

Båten styres med rorkult.

Båten selges ikke med Jolle.

Stålkjøl.

Maksimal ståhøyde innvendig er ca 2 meter.

Toilet fra 2018. Dusj.

Holding tank.

Varmtvann med ca 40 liters tank.

Ferskvannstank ca 1000 liter

Diesel tank ca 300 liter.

Bom presenning fra 2019.

Cockpit telt fra 2016

Motoren er fra 1968 med ferskvannskjøling.

Max propp 100 er typen av propell.

Landstrøms anlegg.

Victron lader.

Batterier 4 x 220Ah/12V Gel + 2 x 85ah/12V for start.

Det finnes 2 stk kjøle-bokser ombord.

Et varmekolbe system gir varme.

Det finnes et tilpasset anker med ankerspill.

4 stk lensepumper er montert.

Lanter.

Redningsflåte.

Brannslukkere.

Garmin GPS.

Windex.

Sailor VHF.

Masten er ca 23 meter høy.

Fortøyninger.

Dekkslys.

Kahyttlys.

Deutsch

SY Storm is a 13 meter Spissgatter and was built in 1912-13 at Anker & Jensen in Vollen, Asker. The designation was a yacht, designed by shipowner Chr. Jensen. He later designed and built the Maud polar ship for Mr. Roald Amundsen.

Storm was commissioned by Mr. Ole Larsen Jr. from Oslo, and delivered in the fall of 1913. He was a wine and liquor merchant, and when the liquor ban came to Norway he had to sell the boat. Shipowner John K. Haaland, from Haugesund, became a new owner in 1916. He participated with Storm on a number of regattas in the west countries over the next few years. According to the Haaland family, the shipping company was hit hard by the post-war recession, and eventually in 1923 Storm was sold. The boat then went back to Kristiania and merchant Anders Backer Grøndahl. He owned Storm until 1933, when Shipowner Mr. Anders Jahre in Sandefjord became a new owner, and at the same time Storm was rigged with bermuda rig. The Jahre family took exceptionally good care of the boat, and is the main reason why Storm is today one of Norway's most original and best-preserved classic sailboats. Today's owners took over Storm from the Bulls Tanker Company in 1996.

The hull is built in mahogany on oak bulkheads, and the very beautiful mahogany interior with flame birch panel was installed at A. Andersen in Hankø. The deck is made of teak.

Many "Spissgatters" were built at this time, which became a very popular regatta boat with their long keels, their high masts and with the rudder mounted completely aft like on a sailboat.

Storm has undergone several major upgrades over the years. Modern equipment (like an engine!) has been fitted without changing the boat's original design. The National Antiquarian in NOrway has among other things contributed with funds for restoration and maintenance.

Today, Storm is equipped with everything from modern hub equipment with chart plotter, hydraulic anchor winch, central boiler, freezer / fridge, WC / shower, alarm and 220 V system. Storm is equipped with 7 beds, of which 2 are for the crew ahead. The lounge seats 6 guests for dinner.

Storm was built for comfortable sea experiences in all conditions. It enjoys hard weather, and heels only to a certain point where it settles well and plows through rough seas. Due to the long, deep keel, the boat rises high in the wind and has little drift to leeward. In addition to the mainsail, it is equipped with 3 sails (jibs, klyver and jager) with a total sail of 180 m2.

Storm has participated in a number of regattas from Europauken 1914 to the Risør Treeboat Festival, and sails impressively even when compared to more modern regatta boats. Storm now has a home port a stone's throw from the remains of Anker & Jensen in Vollen, where it was built almost 110 years ago.

Equipment

Throughout the years, STORM has had enthusiastic owners who have really maintained and upgraded the boat during the time.

The boat will only be sold if the next owner sees his maintenance responsibilities and ensure the legacy of previous owners.

STORM is from 1913 and the interior solutions are from this era. The following equipment and upgrades can be mentioned:

The boat is helmed with a tiller.

The boat is not sold with dinghy.

Steel Keel.

The maximum standing height inside is about 2 meters.

Toilet from 2018. Shower.

Holding tank.

Hot water with about 40 liter tank.

Fresh water tank about 1000 liters

Diesel tank about 300 liters.

Boom tarp from 2019.

Cockpit tent from 2016

The engine is from 1968 with fresh water cooling.

Max plug 100 is the type of propeller.

Shore connection 220Volt facility.

Victron charger.

Batteries 4 x 220Ah / 12V Gel + 2 x 85ah / 12V for start.

There are 2 cooling boxes on board.

A waterheat system provides heat.

There is a customized anchor with anchor winch.

4 bilge pumps are fitted.

Navigation lights.

Life raft.

Fire extinguishers.

Garmin GPS.

Windex.

Sailor VHF.

The mast is about 23 meters high.

Moorings.

Deck lights.

Read more

Propulsion
Fuel
Diesel
This Spissgatter 13 meter - a Classic Yacht from 1913. has been viewed 24 times
Broker/Dealer Information

YachtBroker

frederiksø 3A
Svendborg
5700
Denmark
Please mention that you saw this boat on TheYachtMarket.
XXXX XXX XXX

Thank you

Your message has been sent.

Ask for more photos

Email to a friend

Report this boat

Thank you, your message has been sent

Why not register your interest in these similar boats?

We will send the following details to the sellers of the selected boats: Your name, email address, phone number (if provided). your country and which boat(s) you are interested in.

Request More Information

Change units of measure

This feature requires cookies to be enabled on your browser.

Show price in:
Show lengths, beam and draft in:
Show displacement or weight in:
Show capacity or volume in:
Show speed in:
Show distance in: